Prohlášení víry HSM – na čem stavíme

  • 1. věříme, že celé Písmo (Nový i Starý zákon) byl inspirován Bohem a napsán mocí Ducha Svatého a celé je Božím Slovem. Je pravidlem pro víru i život (2 Timoteus 3:16, 2 Petr 1:20-21) 

  • 2. věříme, že je jeden Bůh, který se zjevuje ve třech osobách jako Otec, Syn a Duch Svatý (Matouš 28:19, Lukáš 3:21-22) 

  • 3. věříme, že lidstvo je stvořeno Bohem podle jeho podoby a důsledkem hříchu a vzpoury neschopno se zachránit-spasit samo (Římanům 5:12, Genesis 1:27) 

  • 4. věříme, že Ježíš Kristus je Syn Boží, počatý z Ducha Svatého, narozen z Marie panny, plně člověkem a plně Bohem (Lukáš 1:26-35, Jan 1:1, Izaiáš 7:14 a 9:6) 

  • 5. věříme, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých podle písem a zjevil se učedníkům (1 Korinským15:1-8, Římanům 4:25)  

  • 6. věříme, že Ježíš Kristus vstoupil v těle na nebesa a sedí na pravici Otce všemohoucího. Věříme, že se fyzicky vrátí pro svou církev (Jan 14:2-3, 1 Tesalonickým 4:13-18) 

  • 7. věříme v záchranu hříšníků skrze milost pokání a víru v Ježíše Krista, který za nás zaplatil svou krví na kříži (Efezkým 2:8-9, Židům 9: 12-14, Římanům 5:11) 

  • 8. věříme v církev, jako tělo, kterému byly dány dary v podobě apoštolů, proroků, evangelistů, pastorů a učitelů (Efeským 4:11-13) 

  • 9. věříme v z mrtvých vzkříšení, soud i život věčný (Jan 3:15 a 5:24-27, Marek 9: 43-48, 2 Tesalonickým 1:9, Zjevení 20:11-15)