Rodiny a děti

Těžištěm zdravého lidského života i duchovního zrání je rodina, nikoli církev. Děti jsou požehnáním a darem Božím, proto usilujeme svá setkávání organizovat tak, aby v nich děti měly své přirozené místo a mohly se jich podle svých schopností účastnit. Chceme našim současníkům pomoci znovu nalézat biblické hodnoty rodinného života, manželské věrnosti a rodičovské odpovědnosti. Při nedělních bohoslužbách probíhá dětská církev, dětský program je členěný podle věku. Děti jsou vedeny k rozvíjení křesťanských životních hodnot a samostatnému osobnímu vztahu k Bohu.