Členství ve sboru

Milý bratře, milá sestro,

rozhoduješ se pro vstup do našeho společenství (Křesťanské společenství Ostrava). Máme velikou radost z toho, že jsi uvěřil-a v Pána Ježíše Krista a že ses stal-a Božím synem (Božídcerou). Tak ses stal-a naším duchovním sourozencem, bez ohledu na to, zda svůj pozemský život prožiješ v našem společenství nebo v některém jiném.

Křesťanské společenství v Ostravě není jediným společenstvím Božích dětí v tomto městě. Usilujeme o co nejvěrnější následování Bible, Božího slova, ale nemáme žádný pocit výlučnosti ani se nesrovnáváme s jinými církvemi. Takový přístup odporuje Duchu Kristovu. Pokud vstoupíš do našeho sboru, prosíme tě, abys ani ty takto nemluvil-a. Přesto, že máme určitá specifika, volá nás Pán zcela jednoznačně, abychom modlitebně i jinak usilovali o jednotu Božích dětí vůbec a v našem městě především. Proto netrpíme pomluvy jiných společenství.

Náš sbor je veden staršovstvem s pastorem v čele. Prosíme tě, aby ses za staršovstvo přimlouval-a a vyprošoval pro ně Boží vedení. 

Přijali jsme od Pána čtyři duchovní zásady, které uskutečňujeme v našem společném i osobním životě. 

– První z nich je život ve víře v Boží slovo – Bibli. Miluj Boží slovo, studuj ho a aplikuj ve svém životě. 

– Druhou zásadou je neustálá modlitba. Miluj modlitbu, děkuj Bohu, vzývej Jej a horlivě se přimlouvej. Duch svatý ti sám zjeví, jak máš toto slovo naplňovat. Neustálá modlitba neznamená, že budeš neustále na kolenou, ale že budeš stále více času trávit v Boží přítomnosti. 

– Třetí zásadou je dosvědčování Boží svatosti. Bůh nás volá ke svatosti a toto volání bereme vážně. Vzájemně se napomínáme a povzbuzujeme. I ty, přestože do sboru teprve vstupuješ, můžeš a máš druhé napomínat a povzbuzovat – vždy to ale čiň v lásce. 

Ke svatosti patří také kázeň. Vstupem do společenství přijímáš kázeň tohoto společenství, kterou uplatňujeme (a kterou také ty budeš uplatňovat) podle Mt 18:15-17. To znamená, že nemůžeš o hříchu druhého bratra či sestry mluvit s nikým jiným dříve, než o tom mluvíš s tím, kdo zhřešil. Tímto udržujeme čisté vztahy ve společenství. (Kázeň není možné uplatňovat mimo společenství). 

Členem našeho společenství může být jen ten, kdo se podílí na jeho životě. S výjimkou domácích skupinek a různých účelových setkání (např. staršovstvo, nácvik hudební skup. apod.) jsou naše setkání zásadně otevřená. Členem však může být jen ten, kdo do společenství chodí. Pokud by ses po dva měsíce bez vysvětlení na žádném shromáždění neukázal-a, byl bys ze společenství vyškrtnut-a. Důvodem pro to je, že chceme mít živé společenství, ne mrtvou evidenci lidí, kteří do sboru nechodí. Po vyškrtnutí však není problém členství znovu obnovit tím, že znovu začneš chodit. 

Existuje i možnost vyloučení ze sboru. To je důsledkem vědomého chození v hříchu a neochoty tento stav řešit. Obnovení členství po vyloučení je možné pouze skrze pokání. 

Naše společenství je možno s požehnáním opustit. Je to např. v případě stěhování nebo povolání ke službě jinde. Prosíme Tě však, abys neodcházel-a z našeho společenství, aniž písemně udáš skutečné důvody. Neprospělo by to Tobě a ani nám.

V našem sboru vedeme evidenci členů. O křtech, vysluhování Večeře Páně i kázeňských otázkách rozhoduje staršovstvo

– Čtvrtou a poslední zásadou je štědré dávání. Jsme rozhodnuti pro štědré dávání na Boží dílo. Bible nás ke štědrému dávání vybízí, proto členy sboru povzbuzujeme k tomu, aby se na chodu sboru finančně podíleli. Jsme vděčni za to, že ohledně financí nejsme závislí na státu, ani grantech zvenčí, ale jako společenství jsme schopni chod sboru financovat z darů členů a přátel sboru. 

Držíme se zásady, že radostného dárce miluje Bůh, proto necháváme na svědomí každého člena, jak se k dávání staví. Dary se odevzdávají v hotovosti během sbírek nebo se posílají na bankovní účet sboru.

Dávání nijak nekontrolujeme a vystříháme se přehnaných výzev k tomu, aby lidé dávali. O použití darů rozhoduje staršovstvo, které je ovšem vázáno zásadami obsaženými v Božím slově. Usilujeme o průhlednost ve spravování peněz. Jako člen sboru máš tedy právo vědět, na co jsou peníze používány, a můžeš vznést dotaz na staršovstvo.

Domníváme se, že každý člen sboru by měl být zapojen do domácí skupinky. Skupinky jsou místem, kde je možno si vzájemně prakticky projevovat úctu a lásku. Měl-a bys vědět, jak se daří ostatním členům tvé skupinky nejen po stránce duchovní, ale i po stránce existenční, a oni by měli vědět, jak se máš Ty. Nejde o to, aby měli všichni stejně, jde však o to, aby nikdo neměl hlad a nikomu nebyla zima. Staneš-li se členem našeho společenství, stane se i toto tvojí odpovědností. 

Náš sbor je součástí Církve Křesťanská Společenství (CKS) a náš Ostravský sbor – Křesťanské Společenství Ostrava (KSO) je zaregistrován jako církev. Toužíme po tom, abys našel své místo v Těle Kristově a jako živý kámen (1 Petr 2:5) dobře zapadl na správné místo v duchovní stavbě, kterou Bůh v Ostravě staví. Tím tvůj život přinese mnohý užitek.