O NÁS

Kdo jsme?

Křesťanské společenství Ostrava je místním sborem křesťanů, kteří považují za základ svého života Bibli a vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Společně se všemi křesťanskými církvemi vyznáváme Apoštolské vyznání víry, v němž jsou již od dob prvních křesťanů obsaženy základní myšlenky křesťanské víry. Hlásíme se k tradicím české reformaci, která přinesla našemu národu Bibli Kralickou.

Náš sbor je součástí církve Křesťanská společenství v ČR, která je svazkem nezávislých křesťanských sborů a skupin, které spojuje nejen společná registrace, ale především sdílená představa o tom, co je pro život církve podstatné. Křesťanská společenství vznikla v roce 1990 a v současné době sdružují více než 40 sborů a skupin po celé České republice. Sbor je spravován kolektivem starších v čele s pastorem. Sbor je finančně soběstačný a je financován z dobrovolných sbírek a darů svých členů a přátel.

Křesťanská společenství vznikla z touhy po radikálním následování Pána Ježíše Krista a v úsilí o poznání a aplikaci celé hloubky Boží vůle. Božím slovem a proto i měřítkem života je nám Bible. Ve sboru usilujeme o život z moci Božího Ducha a o hluboké přátelské vztahy. Uvědomujeme si, že k naplnění Boží vůle potřebujeme i křesťany z druhých církví. Nejsme výluční, stojíme o společenství a o spolupráci.

Čemu věříme?

Ježíš je živý i dnes a před dvěma tisíci lety zemřel za mne i za Tebe, aby nám mohly být odpuštěny hříchy. Podobně to řekl i sám Ježíš. Jeho slova zaznamenal učedník Jan (Janovo evangelium 3,16): „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Tato dobrá zpráva je nám sdělována v Bibli, především ve čtyřech evangeliích: evangelia tvoří základ Nového zákona, který je pro nás nejvýznamnější částí Bible.

Přinášíme lidem radostnou zprávu o živém vztahu s Bohem prostřednictvím osobního poznání Ježíše Krista. Usilujeme o to, aby všichni lidé měli příležitost poznat pravdivost Ježíšových slov „Já jsem ta cesta, pravda i život“. Nabízíme lidem dnešní doby naději – Ježíš Kristus je živý a jeho slovo je mocné. Je připraven i v 21. století pomoci každému, kdo o to stojí. Životní styl bez Boha znamená ztrátu smyslu života a beznaděj a je ve svých důsledcích zničující pro jedince i společnost. Život s Kristem je skutečnou alternativou, která dává životu smysl. Chceme konat skutky Ježíšovy v moci Božího Ducha: Každý křesťan je povolán podílet se na službě církve, zvěstovat evangelium, ujímat se potřebných, osvobozovat spoutané. I dnes považujeme za naléhavou výzvu, vyslovenou před staletími jedním z největších Čechů Janem Ámosem Komenským: „Národe český, navrať se ke Kristu!“

Bohoslužba se neodehrává jen v církvi. Z moci Božího Ducha potřebujeme žít jak na shromážděních, tak v každodenním životě, v rodině, v církvi i ve společnosti. K takové bohoslužbě patří radost a nasazení. Usilujeme o dary Ducha, ale zároveň o ovoce téhož Ducha. Ve sborech chceme vytvářet prostor pro zapojení všech. Úkolem vedoucích je zmocňovat členy v jejich obdarování a vést je k růstu, s úctou k rozmanitosti. Na shromážděních vítáme nové příchozí.

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země
i v Ježíše Krista, Syna jeho jednorozeného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věříme v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
svatých obcování,
hříchů odpuštění,
těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.