Čemu věříme

Našim hlavním cílem je přinášet lidem dobrou zprávu o Boží lásce k člověku. Tato dobrá zpráva je nám sdělována v Bibli, především ve čtyřech evangeliích: evangelia tvoří základ Nového zákona, který je pro nás nejvýznamnější částí Bible.

Apoštol Pavel napsal ve svém dopisu Korintskému sboru (1.Korintským 15,3-8): „Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem, zjevil se Kéfovi a potom Dvanácti. Dále se zjevil více než pěti stům bratří najednou; většina z nich doposud žije, někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům. Naposledy ze všech, jako nedochůdčeti, zjevil se také mně.“

Ježíš je tedy i dnes živý a před dvěma tisíci lety zemřel za mne i za Tebe, aby nám mohly být odpuštěny hříchy. Podobně to řekl i sám Ježíš. Jeho slova zaznamenal učedník Jan (Janovo evangelium 3,16): „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země
i v Ježíše Krista, Syna jeho jednorozeného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie panny,
trpěl pod Pontským Pilátem,
byl ukřižován, umřel a byl pohřben,
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých,
vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího,
odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věříme v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
svatých obcování,
hříchů odpuštění,
těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.

Amen.

Křesťanská společenství vznikla z touhy po radikálním následování Pána Ježíše Krista a v úsilí o poznání a aplikaci celé hloubky Boží vůle. Božím slovem a proto i měřítkem života je nám Bible.

Ve sboru usilujeme o život z moci Božího Ducha a o hluboké přátelské vztahy (1J 1,7). K rozměrům společenství řadíme svobodu ve vyznání, v modlitbě, štědrosti, sdílení evangelia a chvále. Vztahy jsou klíčové, ale neklademe je nad pravdu, protože milost a pravdu nestavíme proti sobě. Uvědomujeme si, že k naplnění Boží vůle potřebujeme i křesťany z druhých církví. Nejsme výluční, stojíme o společenství a o spolupráci.

Bohoslužba se neodehrává jen v církvi. Z moci Božího Ducha potřebujeme žít jak na shromážděních, tak v každodenním životě, v rodině, v církvi i ve společnosti. K takové bohoslužbě patří radost a nasazení. Usilujeme o dary Ducha, ale zároveň o ovoce téhož Ducha. Ve sborech chceme vytvářet prostor pro zapojení všech. Úkolem vedoucích je zmocňovat členy v jejich obdarování a vést je k růstu, s úctou k rozmanitosti. Na shromážděních vítáme nové příchozí.

Usilujeme o duchovní i početní růst. Kořenem duchovního růstu je láska k Bohu. Chceme zakládat nové sbory a vysílat misionáře do zahraničí. Posláním Křesťanských společenství je služba Bohu a zvěstování dobré zprávy o Kristu našim současníkům.